Workshops

Last updated 9 months ago

Workshop Reutilitza.cat i TagItSmart

Amb

 • Entitats actuals de Reutilitza.cat (Alencop.coop, Solidanca.cat, bancderecursos.org, fundacionrealdreams.org, labdoo.org, reutilitza.upc.edu, Pangea.org, jamgo.coop, engrunes.org, marianao.net, andromines.net, trinijove.org)

 • Entitats entrants (paremanel.org, comunitaria.cat, blueterabyte.es, abacus.coop, colectic, guifi.net, Fundación Catalana del Esplai, TTN.cat, femprocomuns.cat).

 • Representants del projecte Europeu TagITSmart.eu (coordinació, dondelotiro.com)

 • Representants del projecte Reutilitza.cat (Ajuntament de Barcelona)

 • Presentació de noves propostes (fablabbcn.org, jamgo.coop)

 • Experts en economia circular, col·laborativa i reutilització

Dia: Dimecres 28 de Febrer 2018 Hora: 10 a 12:30 Lloc: Pati Manning Adreça: (C/Montalegre 7, Barcelona). Map

Registre

Us preguem que adquiriu la entrada, gratuïta, aquí enllaç per adquirir l'entrada.

Context

Reutilitza.cat: Per a fer la reutilització viable econòmicament els actor de l'ESS estem iniciant col·laboracions, compartint recursos i dades per a poder escalar i optimitzar costos de restauració i distribució de dispositius. Però encara requerim millorar el nostre model de negoci social (saber on aporten i com capturen el valor, crear col·laboracions, ...) i de les necessàries millores tecnològiques que hem identificat i validat en diferents pilots. Ens hem agrupat en el Circuit Pangea (actualment reutilitza.cat) que volem constituir com a plataforma de propietat col·lectiva. El projecte integraria la tecnologia eReuse.org desenvolupada des del 2011 i suportada en un projecte Europeu els anys 2015 i 2016. La plataforma haurà de ser gestionada, desenvolupada i mantinguda per les entitats de l'ESS, les treballadores, les comunitats i les entitats que hi participen i en general la ciutadania. La plataforma ha de ser ser sostenible econòmicament, governada democràticament, oberta i d'adhesió voluntària, però ha de seguir uns principis d'economia social, circular i solidària, i unes regles de gestió per preservar els els béns comuns, com són els dispositius que s'han fabricat i els donants que volen cedir-los gratuïtament a la reutilització, per això cal que respongui a les necessitats i els compromisos que els donants ens fixin i obrir-la a la ciutadania i a les comunitats que puguin dotar-se d'un servei d'autoreparació i reutilització. El fi últim és el canvi cultural cap a la reparació, restauració i reutilització de la tecnologia, la xarxa de col·laboracions i l'experiència i és, ara només ens falta més tecnologia per preservar-les i amplificar-les

TagItSmart

Català: Una economia circular consisteix a capturar el valor perdut en els sistemes lineals tradicionals. Això implica transformar la cadena de subministrament lineal en bucles que conserven més valor. Va més enllà del reciclatge, aquesta inclou reparació, millores i reutilització de productes, on es captura més valor original amb un impacte ambiental reduït. Les economies circulars són especialment rellevants per a dispositius digitals o equips elèctrics i electrònics (EEE). Construïts amb materials escassos i potencialment tòxics i subjectes a reciclatge informal en el món desenvolupat i en desenvolupament, aquests dispositius s'han convertit en un problema ambiental mundial. Ens centrem en els dispositius usats recentment renovats, com ordinadors, ordinadors portàtils o mòbils. Després de la reparació i proves dels agents autoritzats, els productes renovats tornen a la cadena de subministrament, ajudant a reduir els residus electrònics. eReuse.org implica diverses organitzacions locals que gestionen milers de dispositius per a la seva reutilització. La comunitat eReuse.org ha desenvolupat una comprensió del problema, els reptes de passar a una economia circular , el valor d'una ecologia per a dispositius digitals, on la circularitat depèn críticament de la traçabilitat dels dispositius i la cooperació entre tots els grups d'interès local i global. La nostra visió és una economia circular eficient per als dispositius digitals, un esforç col·lectiu en una comunitat col·laborativa, per a un mercat sostenible des d'una perspectiva econòmica i ecològica. Aquesta comunitat es basa en processos, eines de programari, serveis web i dades obertes per a intercanvis circulars eficients, fiables i transparents amb entitats de ciutadans (B2C), privades (B2B) i administració pública (B2A). Pangea proposa desenvolupar el cas d'ús d'una "economia circular" de béns circulars "de moviment lent" (SMCG), basada en la integració de la comunitat eReuse.org amb l'ús de SmartTags i l'ecosistema TIS, on els agents intercanvien dades certificades sobre l'estat, el valor i la traçabilitat dels dispositius digitals, i realitzar un projecte pilot sobre economia circular en un entorn empresarial real.

Anglès: A circular economy is about capturing value lost in traditional linear systems. This implies transforming the linear supply chain into loops that retain more value. It goes beyond recycling, involving repair, refurbishment and reuse of products where more of the original value is captured with reduced environmental impact. Circular economies are particularly relevant for digital devices or electric and electronic equipment (EEE). Built using scarce and potentially toxic materials and subject to informal recycling in the developed and developing world, these devices have become a global environmental problem. We focus on refurbished used devices such as computers, laptops or mobiles. After repair and testing by authorized agents, refurbished products go back to the supply chain, helping to reduce e-waste. eReuse.org involves several local organizations managing thousands of devices for reuse. The eReuse.org community has developed an understanding of the problem, the challenges to move to a circular economy, the value of an ecology for digital devices, where circularity critically depends on the traceability of devices and cooperation among all stakeholders locally and globally. Our vision is a resource-efficient circular economy for digital devices, a collective effort in a collaborative community, for a sustainable market from an economic and ecologic perspective. This community relies on processes, software tools, web services and big open data for efficient, trustworthy and transparent circular exchanges with citizens (B2C), private (B2B) and public administration (B2A) entities. Pangea proposes to develop the use case of a “Circular Economy” of “slow moving” circular goods (SMCG), based on an the integration of the eReuse.org community with the use of SmartTags and the TIS ecosystem where stakeholders exchange certified data about the status, value and traceability of digital devices, and perform a pilot project about circular economy in a real business environment.

Objectius

 • Motivar a les entitats a participar en el codisseny de la plataforma / circuit

 • Esborrany de conveni per adherir-se a reutilitza.cat (definició de la missió de reutiliza.cat)

 • Fomentar la intercooperació entre entitats per intercanviar serveis i dispositius

 • Detectar aspectes que les entitats necessiten per millorar la seva activitat en el marc de l'economia circular

 • Com sistematitzar la recollida de propostes de millora de les entitats

 • Resoldre qüestions pràctiques del funcionament de la plataforma

https://reutilitza-cat.gitbooks.io/projecte-ajuntament-barcelona-2018/content/annexes/acord-de-circuit.html

Possibles impactes i sinergies

 • Entitats (nº) que subscriuen la llicència del circuit Reutiliza.cat

 • Mapeig de serveis oferits per entitats i intercanvis possibles

 • Definir la missió de la plataforma reutiliza.cat

 • Introduir els nous membres i les noves iniciatives dels actors participants

Esborrany Agenda

De 10 a 11:30 Funcionament i governança de la plataforma Circuit Pangea / reutiliza.cat

 • (5`) Presentació jornada, David Franquesa

 • (5') Presentació projecte Reutilitza.cat, David Franquesa (esquema de circuits)

 • (15') Presentació assistents i entitats del circuit, moderació Mireia Roura

 • (50')

  • (5') DAFO sobre l'estat actual del circuit i oportunitats de la plataforma (Mireia Roura)

  • (10') Predefinició de la missió de reutiliza.cat i fases prèvies a l'adhesió al conveni de reutilitza.cat (David Franquesa)

  • (25') Tallers i dinàmiques participatives (Stephan Fortelny)

  • (10') Proposta de governança: el cas Guifinet i la seva aplicació a reutilitza.cat (Leandro Navarro, guifinet)

 • (15') Torn de precs i preguntes

De 11:30 a 11:45 descans

De 11:45 a 12:30 Tecnologia de la plataforma

 • Introducció, Xavier Bustamante (Pangea)

 • (15') Millores i propostes tecnològiques

  • (5') Marketplace economia social, Javier Legido, Jamgo

  • (5') Photobox, Fablabbcn (pendent de confirmació)

  • (5') Classificació automàtica d'imatges del DeviceHub Basetis

 • (10´) Pangea (Devicetag.io) Xavier Bustamante

  • (5') Nova versió Workbench

  • (5') Noves funcionalitats

 • (15') Projecte TagItSmart.eu, Iván González (dondelotiro)

  • Pilots a realitzar

  • Tecnologia a desenvolupar

   • Integració al projecte TagItSmart

   • Mòduls a utilitzar del TagItSmart

   • Etiqueta fotocromàtica/...

 • (5') Torns de paraula

Participants i entitats

 • Solidança

 • Trinijove

 • Fundació Marianao

 • Alencop

 • Abacus cooperativa

 • Blueterabyte

 • Comunitària

 • Jamgo

 • dondelotiro

 • Agencia de Residus de Catalunya (Àrea Prevenció)

 • Direcció General de Societat Digital (Generalitat)

 • Fem procomuns

 • TTN.cat

 • Fundació catalana de l'esplai

 • Banc de Recursos

 • Guifi.net

 • Universitat Politècnica de Catalunya

 • TagITSmart.eu

 • donalo.org

 • Direcció de Serveis d’Economia Cooperativa, Social i Solidaria i Consum (Ajuntament Barcelona)

 • BaseTIS

 • Engrunes

 • Andròmines

 • Pangea

 • Bibliografia / documents anexes

Draft llicència del circuit

Draft proposta de compensacions

Draft contractes entre les parts

** Aquest esdeveniment està realitzat amb finançament de la Unió Europea i de l'Ajuntament de Barcelona. El seu contingut és responsabilitat de Pangea.org